Skip to Navigation

MidiFlex, en skonsam markberedare

Utvecklingen av den skonsamma markberedaren MidiFlex startade redan under 1980-talet men då under namnen Donaren 380 MIDAS. Sedan 2008 är det vi på Alftaprodukter som har arbetat med maskinen och senare även lanserat den på marknaden. Idag äger vi produkten och ett flertal markberedningsaggregat rullar i de svenska skogarna monterade på Valmet och John Deere skotare.

 

Historien om MidiFlex markberedare

MidiFlex är som basidé sprungen ur planteringsmaskinen Silva Nova och markberedaren Donaren 280 MIDAS där man hade behov av att åstadkomma en bädd för omedelbar plantering samt ett aggregat för direkt just själva planteringen. En tvåarmad harv monterades då framför boggihjulen så att tiltan kunde tryckas till av hjulen och få bra planteringsegenskaper omedelbart. Planteringsaggregatet placerades i sin tur längst bak på ekipaget.

Det blev aldrig någon vidareutveckling av projektet men intresset från uppdragsgivare fanns kvar. Med en förbättrad kravspecifikation fortsatte utvecklingsarbetet med markberedaren. En första prototyp togs fram och testkördes på en liten mindre skotare än vad som är brukligt för markberedning. Resultatet visade nästan omgående att idén var helt rätt, men att det behövdes en mer sofistikerat hydraulik och styrsystem än vad om använts vid den första testkörningen.

Projektet stannade efter dessa prototyptester av, som så ofta mest på grund av tidsbrist. Vi på Alftaprodukter fick så småningom frågan om att ta över, och försöka slutföra prototypen till en färdig markberedare.

Efter semestern 2008 började vi jobba med MidiFlex och ett nytt hydrauliksystem. Det nya systemet innehöll ett flertal proportionalventiler för att reglera hydrauliken till de olika cylindrarna. Parallellt med detta tog vi extern hjälp för att hitta ett nytt styrsystem till markberedaren. Vi valde ett IQAN system från Parker, med en modern displayenhet som visar de olika inställningsvärdena, framryckningsfart mm. Avsikten var att hinna testköra markberedningsaggregatet innan säsongen var över och i slutet av oktober backade vi ut maskinen ur verkstaden, och den första testkörningen genomfördes med ett gott resultat. 

Markberedaren MidiFlexs arbetsprincip

MidiFlex markberedningsaggregat är midjemonterat och är således placerat framför boggihjulen. Den markbereder med två roterande tallrikar monterade på armar placerade på var sin sida av aggregatet. Det är just denna placering som gör MidiFlex markberedningsaggregat unikt och som är en av de stora fördelarna. Tallrikarna vänder upp de översta jordlagren och skapar en omvänd tilta, vilket är det idealiska för plantan. Direkt efter körs tiltan sedan över av de efterföljande boggihjulen vilket eliminerar den luft som kan finnas i de olika lagren. Så fort hjulen har rullat av tiltan så är det möjligt att plantera ny skog. I vanliga fall så markbereder man och väntar i flera månader och kanske till och med år för att marken skall ”sätta sig” och luftfickorna skall försvinna. Men här behöver man alltså inte vänta och kan i princip ha plantörer som går direkt efter markberedaren. Vid direkt plantering minskar i sin tur risken för snytbaggeangrepp eftersom gräs eller annan vegetation inte hinner växa upp under den första tiden utan plantan kan i lugn och ro växa sig stark. En av de andra fördelarna är att du kan välja om du vill markbereda kontinuerligt eller intermittent, det senare kan jämföras med högläggning.

Föraren har tack vare placeringen av markberedningsaggregatet bra uppsikt över pågående arbete och kan på ett enkelt sätt välja lämplig arbetsbredd, tallriksvinkel och marktryck som passar den marktyp som för tillfället är aktuell. Det finns även justeringsmöjligheter för tallrikarnas rotation som sedan följer maskinens framryckningshastighet. Föraren kan enkelt justera parametrarna under pågående körning med hjälp av den panel som finns i maskinen. Marktrycket hålls i stort sett konstant oavsett harvens höjdläge tack vare cylindergeometrin för lyftarmen och dess ventilfunktion. Marktrycket är steglöst ställbart från i stort sett "svävande" tallrik till drygt ett tons marktryck. Det är just detta som gör att MidiFlex markberedare är skonsam mot naturen. Den påverkar helt enkelt inte marken mer än nödvändigt.

De båda armarna är separerade funktionsmässigt, i och med detta kan den lyfta över ensidiga hinder. Föraren kan med en joystick för vardera armen manuellt lyfta en, eller båda armarna vid ex större hinder, dikespassager och liknande. Då maskinen backar lyfts armarna med automatik.

Inne i markberedningsaggregatet informerar ett flertal givare styrsystemet om framryckningsfart, lyftarmarnas läge, tallriksvinkel, aktuellt markmotstånd mm. Utifrån denna information beräknar styrsystemet kontinuerligt ett bestämt börvärde för markmotståndet beroende på valt marktryck, lyftarmens läge, mm. Detta börvärde omvandlas till en kraft som via hydrauliska proportionalventiler och en "fjädercylinder" strävar efter att hålla armens vridbara infästning mot ramen i ursprungligt läge. Om kraften som påverkar tallriken överstiger detta börvärde, t.ex. går på ett hinder, kommer armen att vridas ur sitt läge. Styrsystemet registrerar då detta och kompenserar genom att minska armens kraft mot marken. Detta gör att tallriken vid mindre hinder "flyter" över, istället för att flytta hindret. Är hindret för stort för att "flyta" över, kommenderar styrsystemet en lyftrörelse av armen istället och lyfter över hindret. På så sätt bearbetas inte marken mer än nödvändigt och terrängen är fortfarande igenkännlig.

casino free spins